Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Administcja

Strona G?ówna

Sprzeda? analizatora

 

OGLOSZENIE O SPRZEDA?Y

 

HEMOCELL 1600 – analizator hematologiczny. Rok produkcji 1997.

Sterowany mikroprocesorowo licznik krwinek, który z dodatkowym podajnikiem próbek mo?e pracowa? ca?kowicie automatycznie. Do pracy potrzebuje trzech odczynników: rozcie?czalnika izotonicznego, ?rodka lizuj?cego i detergentu izotonicznego. Analizator ma programowe dyskryminatory ze zmiennym poziomem dyskryminacji i 10 programów, w których mo?na ustawi? poziomy graniczne krwi ludzkiej i zwierz?cej.

Analizator umo?liwia pomiar 8 parametrów w próbce krwi: liczba czerwonych krwinek, liczba bia?ych krwinek, liczba krwinek p?ytkowych, ?rednia obj?to?? krwinek czerwonych, ?rednia obj?to?? krwinek p?ytkowych, st??enie hemoglobiny, ?rednie st??enie limfocytów w warto?ciach bezwzgl?dnych i procentowych, ?rednie st??enie granulocytów w warto?ciach bezwzgl?dnych i procentowych.

Analizator dokonuje obliczenia nast?puj?cych parametrów krwi: hematokryt, ?rednia masa hemoglobiny w krwince czerwonej, ?rednie st??enie hemoglobiny w krwince czerwonej,  rozk?ad wielko?ci krwinek czerwonych, krwinki ?redniej wielko?ci (np. monocyty) w warto?ciach bezwzgl?dnych i procentowo. Równocze?nie mierzony jest rozk?ad wielko?ci PLT, RBC, WBC.

Pami?? wewn?trzna – wyniki 300 próbek. Mo?liwo?? pod??czenia do drukarki.

 Cena: 4 000z?.

Termin w jakim mo?na dokona? transakcji odkupienia: 26.03 – 06.04.2007.

Analizator znajduje si? :

Zespó? Profilaktyki Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej, ul. Oczapowskiego 13. Tel. (089) 523 44 38

 

informacj? wytworzono:

Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej

za tre?? odpowiada:

Ewa Skorska-Wyszy?ska

data wytworzenia:

26-03-2007 r.

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 501 razy (w tym z UWM 15 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-03
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa